QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

thong-tin-tai-chinh

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Hướng tới phát triển bền vững và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng tại Việt Nam, mỗi năm FECON đều đạt mức tăng trưởng ổn định.

 

 

Xem chi tiết

THÔNG TIN QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

>> Hội Đồng Quản Trị            >> Ban Điều Hành              >>Ban Kiểm Soát

 

 

 

Xem chi tiết

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Tổng hợp các báo cáo định kỳ của toàn công ty theo tháng/quý nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  cũng như những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tiếp theo.

 

 

Xem chi tiết

cong-bo-thong-tin-title

Cập nhật nhanh nhất những tin tức có liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, quản trị ; những chính sách, thay đổi mới của công ty về mọi mặt

 

 

 

 

 

Xem chi tiết

cong-bo-thong-tin

thong-tin-dau-tu

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Cung cấp đầy đủ thông tin về các dự án, các gói đầu tư, các gói thầu mà FECON đã và đang trực tiếp triển khai.

 

 

 

 

Xem chi tiết